Общи условия за посетители на Multispace

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите общи условия („Общите условия“) и Политиката за поверителност на „Мултиспейс България“ ООД регулират отношенията между „Мултиспейс България“ ООД и всяко лице, което използва платформата за предлагане и резервация на работни пространства, която е собственост и се управлява и оперира от „Мултиспейс България“ ООД („Платформата“), за да търси и резервира за работни цели работни пространства предлагани чрез платформата, наричан за краткост по-нататък „Посетител“ или „Вие/Вас“, и уреждат условията за използване на Платформата. „Мултиспейс България“ ООД е търговско дружество учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на Република България (ТРРЮЛНЦ) с ЕИК 206616257, наричано за краткост по-нататък „Мултиспейс“.

1.2. Абсолютно условие за ползването на Платформата е безусловното и цялостно приемане на Общите условия и Политиката за поверителност на Мултиспейс. С активирането на Акаунта на Посетителя, отбелязване на полето за съгласие с Общите условия и Политиката за поверителност и натискане на бутона „Продължи“, Посетителят декларира, че е запознат с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

1.3. Приемането на Общите условия по предвидения в тях начин представлява сключване на обвързващ задължителен договор между Мултиспейс и Посетителя по отношение на използването на Платформата. Затова Ви съветваме да се запознаете с тях внимателно.

2. ДАННИ ЗА МУЛТИСПЕЙС

Информация съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за електронната търговия:

1. Наименование на доставчика на услугите: „Мултиспейс България“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1468, ул. Цар Асен № 88, ет. 2, ап. 4

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1468, ул. Цар Асен № 88, ет. 2, ап. 4

4. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. България 58-А, ет. 2, офис 8; тел.: +359882980253; и-мейл: hi@multispace.to

5. Вписване в ТРРЮЛНЦ: ЕИК 206616257

6. ДДС номер: BG206616257

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

3.1. Мултиспейс предоставя онлайн платформа, която свързва собственици и други доставчици на работни пространства, включително, но не само, бюра, заседателни зали, дворни пространства, градини, места в заведения, отделни офиси или части от офиси, части от етажи и цели етажи („Работни пространства“), и лица („Посетител/и“), които искат да резервират и използват Работните пространства за работни цели („Услугата“), като всяко лице, което ползва Услугата, включително Партньорите и Посетителите, се нарича „Ползвател“. Услугата дава възможност на Партньорите да предлагат Работни пространства като създават и публикуват в Платформата обяви за Работни пространства („Обяви“), а на Посетителите – да търсят и да резервират директно от Партньора Работни пространства. Предлагането на Работни пространства от Партньори се извършва чрез уебсайта на Мултиспейс на www.multispace.to („Сайтът“). Достъпът до предлаганите Работни пространства и резервирането им от Посетители се извършват чрез мобилното приложение („Мобилното приложение“). За да ползва определени функционалности на Услугата Посетителят трябва да регистрира акаунт, който представлява обособена част от сървърите на Мултиспейс, съдържаща информация на Посетителя и който му дава възможност да ползва определени функционалности на Услугата, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугата, да настройва своя профил, да прекрати ползването на Услугата и др. („Акаунт“).

3.2. Мултиспейс не извършва дейност като наемодател, управител, посредник, брокер на недвижими имоти или друга подобна дейност, а само предоставя начин за осъществяване на директна връзка между Партньорите и Посетителите. В този контекст Мултиспейс не е страна по каквито и да било договорни отношения между Партньорите и Посетителите. Отношенията между Посетителите и Партньорите във връзка с предоставяните от последните услуги се регулират съобразно общите условия, политики за поверителност и други приложими документи на Партньорите.

3.3. Мултиспейс няма контрол върху действията и бездействията на Посетителите, Партньорите и други Ползватели на Услугата и не носи каквато и да било отговорност за тях. При възникване на спор между Ползватели, Мултиспейс няма задължение да се намесва, да взима участие, да посредничи, да осъществява медиация или да обезщетява която и да било страна по спора.

4. СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ В ПЛАТФОРМАТА

4.1. Не е необходимо да се регистрирате само за да разглеждате информация в Сайта и Мобилното приложение. Регистрация и създаване на Акаунт в Платформата са необходими за да използвате определени функционалности на Услугата, включително за да резервирате Работни пространства.

4.2. За да създадете Акаунт в Платформата трябва да отговаряте на следните изисквания:

1) да имате навършени 18 години и да не сте поставени под запрещение, и

2) да сте получили покана за регистрация от Вашия работодател или друго лице, което се е абонирало за Услугата с цел същата да бъде използвана от негови служители, консултанти и всички други лица, на които дава право да ползват Услугата за негова сметка („Клиент“), или Вие лично като физическо лице с регистрация в ТРРЮЛНЦ или Регистър БУЛСТАТ да сте се абонирали за Услугата.

4.3. С подписването на тези Общи условия Вие декларирате, че отговаряте на условията по т. 4.2 и че не сте потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

4.4. За да активирате Вашия Акаунт трябва да си свалите Мобилното приложение, да последвате линка изпратен от Клиента, който Ви е дал право да ползвате Услугата за негова сметка, и да попълните определена информация, като потребителско име, телефон, парола и други данни, които Мултиспейс може да поиска за целите на идентификацията и предоставянето на Услугата. След като активирате Акаунта можете да резервирате предлаганите чрез Платформата Работни пространства. След активирането на Акаунта всички въведени данни могат да се редактират от административния панел на Акаунта.

4.5. Вие декларирате и гарантирате, че информацията, която предоставяте на Мултиспейс, е вярна и точна. Вие носите отговорност за верността и точността на тази информация и се задължавате своевременно да я актуализирате при всяка промяна в нея. Мултиспейс има право да спре или прекрати Вашия Акаунт и достъп до Услугата, ако предоставената информация се окаже невярна, неточна или неактуална.

4.6. И-мейл адресът и паролата на Акаунта служат за Вашата идентификация и установяване на авторството на Вашите електронни изявления при осъществяване на достъп до Акаунта и използване на Услугата. Страните изрично се договарят, че обикновеният електронен подпис има стойността на саморъчен в отношенията помежду им.

4.7. Страните се съгласяват, че всички изявления помежду им могат да бъдат извършвани в електронна форма, включително чрез имейл. Посетителят се съгласява Мултиспейс да използва посочените в неговия Акаунт имейл адрес и телефонен номер, като основни методи за комуникация. Мултиспейс има право да извършва изявления до Посетителя и чрез интерфейса на Платформата.

4.8. Посетителят е отговорен за опазването на потребителското име и парола на своя Акаунт, както и всяка друга информация, свързана със сигурността на Акаунта. Посетителят декларира, че предоставените за целите на регистрацията на Акаунта имейл и телефонен номер, са под негов контрол. Мултиспейс не носи отговорност за вреди при евентуален пробив в сигурността на Вашите имейл, телефонен номер, както и на Акаунта Ви в Платформата.

4.9. Посетителят може да регистрира само един Акаунт в Платформата, освен ако Мултиспейс не му разреши изрично да регистрира повече от един Акаунт. Акаунтът не може да бъде прехвърлян или предоставян по друг начин на друго лице.

4.10. За собственик на Акаунта се счита Клиентът, който е дал право на Посетителя да ползва Услугата за негова сметка, а не физическото лице, което е регистрирало Акаунта. Акаунтът на Посетителя е свързан и подчинен на акаунта на Клиента, като Клиентът има право на достъп до информация от Акаунта на Посетителя за направени резервации, реализирани посещения на Работни пространства, брой оставащи посещения и други, както и право да прекрати Акаунта на Посетителя. Посетителят декларира, че е информира и е съгласен неговият Акаунт да бъде свързан и подчинен на акаунта на Клиента и Клиентът да има достъп до информацията от Акаунта на Посетителя.

4.11. Всички действия извършени от Акаунта на Посетителя, включително приемането на Общите условия и Политиката за поверителност на Мултиспейс, се считат за действия извършени от името и за сметка на Посетителя. Посетителят носи пълна отговорност за всички действия извършени чрез неговия Акаунт, независимо дали са били разрешени от него.

5. РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА

5.1. Мултиспейс няма контрол, не е длъжно да осъществява мониторинг и не гарантира:
1) съществуването, състоянието, безопасността, пригодността или законосъобразното предлагане на Работните пространства;
2) верността на Обявите, коментарите, оценките и рейтингите на Работните пространства;
3) изпълнението на задълженията или поведението на който е да Ползвател и/или трета страна.

5.2. Посетителят лично носи отговорност и трябва да полага дължимата грижа, когато избира, резервира и използва Работно пространство.

5.3. Класирането (подреждането) на Обявите в резултатите от търсенето в Платформата може да варира и зависи от различни фактори, като местоположение на Работното пространство, популярност (брой резервации), предходни търсения на Посетителя, наличност, оценки от Посетителите, тип на Работното пространство, допълнителни удобства. Наличността на търсеното от Посетителя Работно пространство е факторът с най-голяма тежест при класирането на Обявите. На следващо място е местоположението на Работното пространство, съответно близостта до местоположението на Посетителя или търсената от него локация (например: град).

5.4. Когато се явите на място с цел да използвате Работно пространство, Партньорът, който предлага Работното пространство, може да поиска от Вас да се регистрирате и да предоставите определена информация, включително лични данни. Отношенията между Вас и съответния Партньор в тази връзка, включително относно обработването на такава информация, се регулират съобразно общите условия, политика за поверителност и други приложими документи на Партньора.

5.5. При използването на Работно пространство, резервирано чрез Платформата, всеки Посетител трябва да спазва следните правила за поведение:

1) да използване на Работното пространство да спазва общите условия на съответния Партньор, вътрешния правилник и други приложими правила за поведение на Работното пространство;

2) да използва Работното пространство според предназначението му за работни цели;

3) да не използва Работното пространство за каквато и да било незаконна или неразрешена дейност;

4) да спазва изискванията за безопасност и да не извършва действия, които биха могли да застрашат неговия или на другите Посетители живот и здраве;

5) да се държи уважително към другите Посетители на Работното пространство, да не вдига шум, да не пречи и да не смущава по друг начин работния процес на другите Посетители;

6) да пази от повреди имуществото в Работното пространство, като използва всички мебели, техника, оборудване и друго имущество съобразно предназначението им и в съответствие с правилата за тяхната експлоатация и техническа безопасност;

7) след като приключи използването на Работното пространство да го остави в добро състояние и приличен вид.

5.6. В случай че резервираното от Вас Работно пространство не може да бъде предоставено на Ваше разположение на определената дата и време, Партньорът е задължен да Ви предостави друго еквивалентно или по-добро Работно пространство на същото местоположение. За избягване на съмнение, Партньорът няма право да иска от Вас допълнително заплащане.

5.7. Посетителят носи отговорност за повреди и други щети причинени от него или доведено от него лице на Работното пространство и намиращото се в него имущество.

6. ТАКСИ И ПЛАЩАНИЯ ЗА РАБОТНИТЕ ПРОСТРАНСТВА

6.1. Дължимите такси за използване на Работни пространства се определят в зависимост от типа на Работното пространство: бюро, отделен офис, заседателна зала, дворно пространство, градина, място в заведение, части от етажи или цели етажи и се предплащат чрез Мултиспейс. Партньорите нямат право да искат плащания за използване на Работно пространство директно от Посетителите. Партньорите обаче могат да искат заплащане от Посетителите за допълнителни услуги, като принтиране, кетъринг и други подобни.

6.2. Предплатените такси не подлежат на възстановяване, включително и когато посещенията включени в пакетната такса не са осъществени, съответно Работното пространство не е използвано през целия запазен период, освен когато Партньорът е отказал направена резервация съгласно т. 7.2 и в други изрично предвидени в Общите условия случаи.

7. ОТМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ

7.1. Условията и правилата за отмяна на направена резервация от Посетител се определят от Партньора, който предлага съответното Работно пространство, включително условията при които отмяната на резервация не се счита за осъществено посещение.

7.2. При системно нарушение на правилата за отмяна на направени резервации от страна на Посетителя, Мултиспейс има право да спре, ограничи или прекрати достъпа до Акаунта и предоставянето на Услугата.

7.3. Съгласно Общите условия за Партньори на Мултиспейс, Партньор може да откаже направена резервация само ако:

1) Работното пространство е станало неизползваемо в периода на резервацията; или

2) удобствата посочени като налични към момента на извършване на резервацията са станали неналични в периода на резервацията, при условие че Посетителят е заявил, че не желае да използва Работното пространство без тези удобства; или

3) отправи писмено уведомление до Посетителя в достатъчен срок преди резервацията, така че Посетителят да има възможност своевременно да си осигури друго еквивалентно Работно пространство.

8. РЕЙТИНГИ И КОМЕНТАРИ

8.1. В срок до 14 дни след осъществено посещение, Посетителите могат да публикуват коментар и дадат оценка на посетеното Работно пространство. Коментарите и оценките трябва да бъдат обективни и точни и не могат да съдържат обидни или нецензурни думи и квалификации. Мултиспейс има право да премахва коментари, които съдържат обидни или нецензурни думи или по друг начин противоречат на закона, Общите условия или добрите нрави.

8.2. За избягване на съмнение, само Посетители, които са осъществили посещение на определено Работно пространство, могат да публикуват коментари и да дават оценки на това Работно пространство.

8.3. Коментарите и оценките отразяват мнението на Посетителя, който ги и е направил, и по никакъв начин не ангажират Мултиспейс и не отразяват мнението на Мултиспейс. Мултиспейс няма задължение да проверява верността и точността на дадените оценки и коментари и не носи каквато и да било отговорност за тях.

9. ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

9.1. Мултиспейс има право да откаже предоставянето на Услугата на Посетител по обективни причини или поради нарушение на закона, Общите условия или добрите нрави от страна на Посетителя.

9.2. Мултиспейс има право да ограничи, спре или прекрати предоставянето на Услугата на Посетителя при съмнение за нарушение (включително при получаване на сигнал или жалба от трето лице или искане от компетентен държавен орган) или установено нарушение на закона, Общите условия или добрите нрави от страна на Посетителя, както и по искане на Клиента, който е дал право на Посетителя да ползва Услугата за негова сметка. В такъв случай Мултиспейс не носи каквато и да било отговорност за вреди по отношение на Посетителя.

9.3. Мултиспейс има право, но не и задължение да извършва мониторинг върху Акаунта на всеки Посетител, да блокира достъпа до него и да спре целия Акаунт, ако прецени че е необходимо, като не носи каквато и да било отговорност за евентуални вреди претърпени от Посетителя.

9.4. В случай на ограничаване, спиране или прекратяване на Услугата, довело до отмяна или отказ на резервация или невъзможност за осъществяване на посещение в резервирано Работно пространство, Мултиспейс може (но не е задължено) да възстанови изцяло или частично платени такси за използване на Работни пространства.

9.5. В случай на ограничаване на достъпа до Акаунта на Посетителя или спиране предоставянето на Услугата по отношение на определени Работни пространства, преди или непосредствено при прилагането на тези мерки Мултиспейс ще изпрати на Посетителя по и-мейл описание на мотивите за прилагането им. В случай на цялостно прекратяване предоставянето на Услугата на Посетител, Мултиспейс ще му изпрати по и-мейл описание на мотивите за прекратяването, 30 (тридесет) дни преди прекратяването. 30-дневният срок за уведомяване не се прилага в следните случаи:

1) Мултиспейс има законово или друго правно задължение, по силата на което трябва изцяло да прекрати предоставянето на Услугата на Посетителя по начин, който не му позволява да спази този срок за уведомяване; или

2) Мултиспейс упражнява право на прекратяване по силата на задължителни разпоредби на българското право; или

3) Мултиспейс може да докаже, че Посетителят многократно е нарушил Общите условия, поради което Мултиспейс изцяло е прекратил предоставянето на Услугата.

9.6. В описанието на мотивите по т. 9.5 се посочват конкретните факти и обстоятелства (включително описание на сигнали или жалби от трети лица), довели до прилагането на мерките, както и приложимите основания от Общите условия.

9.7. Мултиспейс не е длъжен да изпрати на Посетителя описание на мотивите по т. 9.5, когато има законово или друго правно задължение да не предоставя конкретните факти или обстоятелства или да не посочва приложимите основания от Общите условия, или когато може да докаже, че Посетителят многократно е нарушил Общите условия, поради което Мултиспейс изцяло е прекратил предоставянето на Услугата.

9.8. В случай на ограничаване, спиране или прекратяване предоставянето на Услугата, Посетителят има право да подаде възражение до Мултиспейс, в което трябва да опише твърдените факти и обстоятелства, както и да представи доказателства в подкрепа на твърденията си. Когато Мултиспейс приеме възражението за основателно и съответно отмени ограничаването, спирането или прекратяването, предоставянето на Услугата се възстановява в състоянието преди ограничаването, спирането или прекратяването.

9.9. В случай на ограничаване, спиране или прекратяване предоставянето на Услугата, Посетителят няма право да регистрира друг Акаунт или да осъществява достъп и да използва Услугата чрез акаунт на друг Ползвател.

9.10. В случай на спор относно собствеността на Акаунт, Мултиспейс има право да изисква всякаква информация и документи за определяне или потвърждаване на собствеността на Акаунта. Мултиспейс може да вземе решение по спора относно собствеността на Акаунт на база представените доказателства или да спре достъпа до Акаунта до постигането на съгласие между спорещите страни.

10. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

10.1. При използване на Платформата и Услугата Посетителят се задължава да спазва закона, Общите условия, Политиката за поверителност на Мултиспейс и относимите договори с трети страни. Посетителят е изцяло отговорен за спазването на закона при използването на Платформата и Услугата, включително за действия, бездействия и нарушения извършени от лица, на които Посетителят е предоставил достъп до своя Акаунт. Мултиспейс не носи каквато и да било отговорност за незаконните действия и бездействия на Посетителя при използването на Платформата и Услугата.

10.2. Посетителят носи пълна отговорност за съдържанието в Платформата, качено, събрано, генерирано, съхранявано, публикувано, разпространявано, предавано или изложено от него във връзка с Акаунта и използването на Услугата.

10.3. Посетителят се задължава при използване на Платформата да не нарушава каквито и да било права на трети лица, включително права на интелектуална собственост.

10.4. Посетителят се задължава да не използва Платформата за незаконна или неразрешена дейност, включително, но не само:

1) публикуване, разпространяване или предоставяне по друг начин на каквито и да било материали или друго съдържание, което нарушава закона, Общите условия, добрите нрави или правата на трети лица;

2) копиране, съхраняване, осъществяване на достъп, използване или обработване по друг начин на лични данни или друга информация на Ползвател свързана с Услугата по какъвто и да е начин, който е в противоречие с Общите условия или Политиката за поверителност на Мултиспейс или който по друг начин нарушава правата на Ползвателите, включително защитата на личните данни;

3) използване на Услугата за разпространение на непоискани търговски съобщения (СПАМ);

4) използване на Услугата за търсене или извършване на резервации на Работни пространства предлагани чрез Платформата независимо от Услугата, в ущърб на Мултиспейс;

5) дискриминиране или осъществяване на тормоз спрямо някого въз основа на раса, национален произход, религия, пол, физическо или умствено увреждане, медицинско състояние, семейно положение, възраст или сексуална ориентация, или извършване по друг начин на насилствени, увреждащи или обидни действия;

6) качване в Платформата, разпространение, прехвърляне, зареждане или използване по друг начин на какъвто и да е вирус или друг зловреден софтуер, компютърен файл или програма, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.

10.5. Посетителят е длъжен да не променя, да не се намесва в бързодействието и правилното функциониране и да не предприема каквито и да е други действия които биха затруднили функционирането на Платформата или достъпа на други Ползватели до нея.

10.6. Посетителят е длъжен да не възпроизвежда, дублира, копира, модифицира, адаптира, разпространява, продава, преотдава, преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин Услугата или части от нея, както и да не предоставя достъпа си до Услугата на трети лица, без изрично писмено разрешение от Мултиспейс.

11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. Посетителят изрично декларира, че разбира и е съгласен, че Мултиспейс не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени, имуществени или неимуществени вреди, включително загуби, пропуснати ползи, накърняване на репутация и други, които Посетителят е претърпял при или във връзка с използването или неизползването (независимо от причината за това) на Платформата или след това.

11.2. Мултиспейс не може да гарантира, че Услугата ще бъде 100% активна и няма да има прекъсвания или грешки при функционирането на Платформата. Мултиспейс не носи отговорност в случай на временно преустановяване на работата на Платформата, недостъпност на Услугата, прекъсвания в свързаността, проблеми с техническото оборудване и други подобни обстоятелства, причинени от непреодолима сила, случайно събитие, проблеми в интернет, неправомерни действия от страна на трети лица, включително хакерски атаки и други сходни въздействия, разпореждане на компетентен държавен орган, технически или други обективни причини.

11.3. Мултиспейс не носи отговорност за претърпени вреди от Посетителите във връзка с използването на Платформата и Услугата, когато Посетителите са въвели неверни или грешни данни или са ползвали Платформата или Услугата без да спазват тези Общи условия или общите условия на съответния Партньор, други относими договорни условия, Политиката за поверителност на Мултиспейс или разпоредбите на закона.

11.4. Мултиспейс не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени от Посетителя на трети лица, от трети лица на Посетителя или от един Ползвател на друг Ползвател, във връзка с използването на Платформата и Услугата.

11.5. Мултиспейс изисква от Партньорите да спазват определени правила на поведение описани в общите условия за Партньори на Мултиспейс. Независимо от това, Мултиспейс по никакъв начин не осъществява наблюдение, няма контрол, не регулира и не носи отговорност за дейността, действията и бездействията на Партньорите. Мултиспейс няма задължение да проверява, не одобрява и не носи отговорност за данните, снимките, материалите и всяко друго съдържание качено, съхранявано, публикувано или разпространявано по друг начин от Партньорите в Платформата.

12. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

12.1. Всички материали и цялото друго съдържание на Платформата, включително, но не само всички текстове, статии, графики, изображения, снимки, дизайн, анимации, видео материали, елементи на интерфейса, програмен код, приложения, лога, домейни, марки и бази данни, с изключение на тези, които Партньорите използват за и при създаването на своя акаунт и своите Обяви, са изключителна собственост на Мултиспейс и използването им под каквато и да било форма без изричното предварително писмено съгласие на Мултиспейс е забранено.

12.2. За избягване на каквото и да е съмнение, Мултиспейс не претендира права на интелектуална собственост върху данните, материалите и друго съдържание, които Партньорите използват за и при създаването на своя акаунт и своите Обяви. При качване в Платформата на материали и друго съдържание, което принадлежи на Ползвателите, те запазват своите права на интелектуална собственост върху тях.

12.3. При създаването на Акаунт в Платформата и използването на Услугата Посетителят не придобива каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост на Мултиспейс, освен неизключително, непрехвърлимо и ограничено право на използване при условията на Общите условия за периода на предоставяне на Услугата и доколкото това е необходимо за създаването и управлението на Акаунта и използването на Услугата. С прекратяването на този договор или на предоставянето на Услугата всички права на Посетителя на използване на обекти на интелектуална собственост на Мултиспейс се прекратяват.

12.4. Посетителят няма право на достъп до програмния код на Платформата, и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Посетителя за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се счита за съществено нарушение на Общите условия и изключителните права на Мултиспейс върху Платформата.

12.5. Посетителят няма право да премахва или скрива информация за правата на интелектуална собственост на Мултиспейс в Платформата.

12.6. При съмнение за нарушение или в случай на установено нарушение от Посетителя на правата на интелектуална собственост на Мултиспейс, последният има право да спре, съответно да прекрати предоставянето на Услугата на Посетителя и ползването на Платформата от Посетителя. В този случай Мултиспейс не носи отговорност за претърпени вреди или загуба на информацията на Посетителя.

12.7. Посетителят се съгласява, разрешава и дава пълни права на Мултиспейс да съхранява, преглежда и изтрива информация и друго съдържание, качени от Посетителя в Платформата, които са в нарушение на приложимите закони, Общите условия или добрите нрави.

12.8. Посетителят декларира, че притежава всички права върху и във връзка с информацията и цялото друго съдържание качено, публикувано, предоставено, използвано и съхранявано в Платформата, необходими за законосъобразното му използване. Посетителят носи пълна отговорност за информацията и друго съдържание качено, публикувано, предоставено, използвано и съхранявано от него в Платформата, включително при претенции за авторски или други права на интелектуална собственост, както и за каквито и да е други права на трети лица върху тях.

12.9. В случай на спор относно права на интелектуална собственост, свързан с каквото и да било съдържание качено, публикувано, предоставено, използвано и съхранявано от Посетителя в Платформата, Мултиспейс има право да премахне съдържанието, което е предмет на спора, да спре предоставянето на Услугата и/или достъпа на Посетителя до неговия Акаунт, да изисква от Посетителя документи и информация за доказване на оспорените права на интелектуална собственост, както и да извършва всякакви други действия с оглед изясняване на фактите и обстоятелствата и решаване на спора. Мултиспейс може да вземе решение по спора относно правата на интелектуална собственост на база представените доказателства или да деактивира Акаунта до постигането на съгласие между спорещите страни.

13. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

13.1. Платформата може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни („Услуги на трети страни“). Услугите на трети страни не са под контрола на Мултиспейс и Мултиспейс не носи отговорност за тях. Всяко използване от Посетителя на Услуги на трети страни е изцяло по преценка, на собствен риск и отговорност на Посетителя.

13.2. Мултиспейс предоставя достъп до Услуги на трети страни само като улеснение. Самите услуги се предоставят от съответната трета страна. Мултиспейс по никакъв начин не преглежда, одобрява, наблюдава, потвърждава, гарантира и не носи каквато и да било отговорност по отношение на Услугите на трети страни. Отношенията между третите страни и Посетителя във връзка с предоставяните от тях услуги се регулират съобразно техните общи условия, политики за поверителност и други приложими документи, като отговорността да се запознае с тези документи е изцяло на Посетителя.

13.3. Във връзка с използването на услуги на трети страни е възможно Посетителят да дължи допълнително плащане на доставчиците на тези услуги.

13.4. Мултиспейс има право по всяко време и по собствена преценка да прекрати, преустанови достъпа до или да премахне от Платформата услуги предоставяни от трети страни без да носи отговорност към Посетителя или другите Ползватели.

14. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

14.1. Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката за поверителност на Мултиспейс, която можете да достъпите тук: resources.multispace.to

14.2. Предоставените лични данни са обект на защита съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент (EC) 2016/679 (GDPR), като Мултиспейс ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност.

14.3. За нерегистрираните ползватели Мултиспейс събира само следната информация: техния IP-адрес, използваните от тях браузър и операционна система, посетените страници, както и датата и времето на посещението. Мултиспейс използва тази информация, за да анализира как нерегистрираните потребители използват уеб сайта, така че да го оптимизира за техните изисквания или да изпрати съобщение директно на техния браузър.

14.4. Посетителят потвърждава и се съгласява, че събирането, съхранението и обработването на лични данни във връзка с използването на Услугата се регулира от Политиката за поверителност на Мултиспейс, както и че Мултиспейс може да съхранява информация и получава достъп до информацията, съхранена в Акаунта на Посетителя, за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове.

14.5. Посетителят има право да възрази срещу съхраняването и достъпа до информацията по предвидените в Политиката за поверителност начини.

15. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

15.1. Мултиспейс може да изменя Общите условия по всяко време, като ще уведоми за това Посетителя по подходящ начин не по-малко от 15 дни преди влизането в сила на измененията. Посетителят има право да прекрати договора с Мултиспейс преди изтичането на срока на уведомлението за предстоящите изменения. С продължаване използването на Услугите след изтичане на срока на уведомлението, Посетителят дава своето съгласие и приема всички изменения в Общите условия.

15.2. Посетителят може писмено или по друг недвусмислен начин да потвърди измененията в Общите условия и преди изтичане на срока на уведомлението по т. 15.1.

15.3. Когато измененията в Общите условия произтичат от необходимостта да бъдат спазени правни или законови задължения на Мултиспейс и спазването на срока по т. 15.1 е невъзможно, срокът на уведомлението може да бъде по-кратък от 15 дни или измененията да влезнат в сила незабавно. Същото е приложимо и когато Мултиспейс трябва извънредно да измени Общите условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на предоставяната Услуга, Посетителите или другите Ползватели от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.

15.4. Мултиспейс няма право да променя Общите условия с обратно действие, освен ако измененията са необходими за да бъдат спазени правни или законови задължения на Мултиспейс или ако измененията са в полза на Ползвателите.

15.5. Редакционни промени в Общите условия, които не водят до промяна на смисъла на Общите условия, влизат в сила незабавно без да се изпраща предварително уведомление до Ползвателите.

15.6. Общите условия на Платформата, включително всички предходни техни версии, са достъпни на адрес: resources.multispace.to.

16. ПРЕКРАТЯВАНЕ

16.1. Този договор се прекратява в следните случаи:

1) по взаимно съгласие на страните в писмена форма;

2) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

3) при смърт, поставяне под запрещение, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на някоя от страните по договора;

4) при прекратяване на сключения между Клиента, който е дал право на Посетителя да ползва Услугата за негова сметка, и Мултиспейс договор за ползване на Услугата;

5) в останалите случаи предвидени в Общите условия.

16.2. Посетителят може по всяко време да прекрати едностранно договора, да спре използването на Услугата и да закрие своя Акаунт, от административния панел или като изпрати и-мейл на Мултиспейс на следния адрес: hi@multispace.to.

16.3. При прекратяване на договора и закриване на Акаунта, независимо по каква причина, Мултиспейс ще престане да предоставя Услугата, Посетителят вече няма да има достъп до своя Акаунт и няма да може да прави резервации на Работни пространства в Платформата.

16.4. Мултиспейс има право по всяко време да прекрати предсрочно договора, като изпрати едномесечно писмено предизвестие (включително по и-мейл) до Посетителя.

16.5. Мултиспейс има право, по своя преценка, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Посетителят нарушава Общите условия, приложимите закони или добрите нрави при използване на Услугата. В този случай Мултиспейс не дължи обезщетение за предсрочно прекратяване и не носи отговорност за вреди към Посетителя.

16.6. При прекратяване на договора и закриване на Акаунта на Посетителя, направените от него резервации за Работни пространства в Платформата се отменят автоматично, като платените такси за неизползваните посещения или периоди се възстановяват.

17. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

17.1. Всички спорове между Мултиспейс и Посетителя ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие чрез преговори.

17.2. Ако страните не постигнат съгласие, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

18. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

18.1. Общите условия се регулират и тълкуват в съответствие с действащото законодателство на Република България и правото на Европейския съюз.

18.2. Недействителността на отделна клауза от Общите условия не засяга валидността на останалите клаузи и на Общите условия като цяло.

18.3. Посетителят няма право да преотстъпва или прехвърля свои права и задължения по Общите условия.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.08.2022 г.