Общи условия за клиенти на Multispace

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите общи условия („Общите условия“) и Политиката за поверителност на „Мултиспейс България“ ООД регулират отношенията между „Мултиспейс България“ ООД и всяко лице, което се абонира за Услугата („Клиентът“), предоставяна чрез платформата за предлагане и резервация на работни пространства, която е собственост и се управлява и оперира от „Мултиспейс България“ ООД („Платформата“), с цел същата да бъде използвана от негови служители, консултанти и всички други лица, на които Клиентът дава право да ползват Услугата за негова сметка („Служители“) и уреждат условията за използване на Платформата. „Мултиспейс България“ ООД е търговско дружество учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на Република България (ТРРЮЛНЦ) с ЕИК 206616257, наричано за краткост по-нататък „Мултиспейс“.

1.2. Абсолютно условие за използването на Платформата е безусловното и цялостно приемане на Общите условия и Политиката за поверителност на Мултиспейс. С попълване на формата за активиране на Акаунт, отбелязване на полето за съгласие с Общите условия и Политиката за поверителност и натискане на бутона „Продължи“, Клиентът декларира, че е запознат с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

1.3. Приемането на Общите условия по предвидения в тях начин представлява сключване на обвързващ задължителен договор между Мултиспейс и Клиента по отношение на използването на Платформата. Затова Ви съветваме да се запознаете с тях внимателно.

2. ДАННИ ЗА МУЛТИСПЕЙС

Информация съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за електронната търговия:

1. Наименование на доставчика на услугите: „Мултиспейс България“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1468, ул. Цар Асен № 88, ет. 2, ап. 4

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1468, ул. Цар Асен № 88, ет. 2, ап. 4

4. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. България 58-А, ет. 2, офис 8; тел.: +359882980253; и-мейл: spasen.tsenov@gmail.com

5. Вписване в ТРРЮЛНЦ: ЕИК 206616257

6. ДДС номер: BG206616257

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

3.1. Мултиспейс предоставя онлайн платформа, която свързва собственици и други доставчици на работни пространства („Партньори“), включително, но не само, бюра, заседателни зали, дворни пространства, градини, места в заведения, отделни офиси или части от офиси, части от етажи и цели етажи („Работни пространства“), и физически или юридически лица („Посетител/и“), които искат да резервират и използват Работните пространства за работни цели („Услугата“), като всяко лице, което ползва Услугата, включително Клиентите, Партньорите и Посетителите, се нарича „Ползвател“. Услугата дава възможност на Партньорите да предлагат Работни пространства като създават и публикуват в Платформата обяви за Работни пространства („Обяви“), а на Клиентите и Посетителите – да търсят и да резервират директно от Партньора Работни пространства. Предлагането на Работни пространства от Партньори, достъпът до предлаганите Работни пространства и резервирането им от Клиенти се извършва чрез уебсайта на Мултиспейс на www.multispace.to („Сайтът“). Достъпът до предлаганите Работни пространства и резервирането им от Посетители се извършват чрез мобилното приложение („Мобилното приложение“). За да ползва определени функционалности на Услугата Клиентът трябва да регистрира акаунт, който представлява обособена част от сървърите на Мултиспейс, съдържаща информация на Клиента, и който му дава възможност да ползва определени функционалности на Услугата, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугата, да настройва своя профил, да прекрати ползването на Услугата и др. („Акаунт“).

3.2. Мултиспейс не извършва дейност като наемодател, управител, посредник, брокер на недвижими имоти или друга подобна дейност, а само предоставя начин за осъществяване на директна връзка между Партньорите, Клиентите и Посетителите. В този контекст Мултиспейс не е страна по каквито и да било договорни отношения между Партньорите, Клиентите и Посетителите. Отношенията между Клиентите/Посетителите и Партньорите във връзка с предоставяните от последните услуги се регулират съобразно техните общи условия, политики за поверителност и други приложими документи.

3.3. Мултиспейс няма контрол върху действията и бездействията на Посетителите, Партньорите и други Ползватели на Услугата и не носи каквато и да било отговорност за тях. При възникване на спор между Ползватели, Мултиспейс няма задължение да се намесва, да взима участие, да посредничи, да осъществява медиация или да обезщетява която и да било страна по спора.

4. СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ В ПЛАТФОРМАТА

4.1. Не е необходимо да се регистрирате само за да разглеждате информация в Сайта. Регистрация и създаване на Акаунт в Платформата са необходими за да използвате определени функционалности на Услугата, включително за да изпращате покани за регистрация на Служители, да купувате абонаменти, да правите резервации и други.

4.2. За да създадете Акаунт в Платформата трябва да отговаряте на следните изисквания:

1) да имате навършени 18 години и да не сте поставени под запрещение, и

2) да сте търговец с регистрация в ТРРЮЛНЦ или Регистър БУЛСТАТ или да действате от името и за сметка на такъв търговец във връзка с ползването на Услугата.

4.3. В случай че във връзка с използването на Услугата действате от името и за сметка на търговец, а не в лично качество, Вие декларирате и гарантирате, че имате правомощията да обвързвате правно този търговец и се задължавате да отговаряте бързо и пълно на искания от Мултиспейс за информация, която Мултиспейс счита за необходима за да установи правомощията Ви да действате от името и за сметка на търговеца. Мултиспейс може да спре или прекрати Вашия достъп, както и достъпа на търговеца, до Услугата или до Акаунта, ако има основание да счита, че нямате правомощия да действате от името на търговеца, за който твърдите че действате във връзка с Услугата.

4.4. С подписването на тези Общи условия Вие декларирате, че отговаряте на условията по т. 4.2 и че не сте потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

4.5. Мултиспейс има право, изцяло по свое усмотрение и без да се обосновава, да откаже да регистрира Акаунт. Ако Мултиспейс одобри Вашето искане за създаване на Акаунт, Вие ще получите линк за активиране на Акаунта на предоставения от Вас и-мейл.

4.6. За да активирате Акаунта трябва да попълните определена информация, като потребителско име и парола, идентификационни данни на Клиента, идентификационни и контактни данни на администратора на Акаунта и други. След като активирате Акаунта можете да изпращате покани за регистрация на Служители, да купувате абонаменти, да предоставяте абонаменти на Служители, да резервирате Работни пространства, да прекратявате служителски акаунти и други. След активирането на Акаунта всички въведени данни могат да се редактират от административния панел на Акаунта.

4.7. Вие декларирате и гарантирате, че информацията, която предоставяте на Мултиспейс, е вярна и точна. Вие носите отговорност за верността и точността на тази информация и се задължавате своевременно да я актуализирате при всяка промяна в нея. Мултиспейс има право да спре или прекрати Вашия Акаунт и достъп до Услугата, ако предоставената информация се окаже невярна, неточна или неактуална.

4.8. И-мейл адресът и паролата на Акаунта служат за идентификация на Клиента и установяване на авторството на неговите електронни изявления при осъществяване на достъп до неговия Акаунт и използване на Услугата. Страните изрично се договарят, че обикновеният електронен подпис има стойността на саморъчен в отношенията помежду им.

4.9. Страните се съгласяват, че всички изявления помежду им могат да бъдат извършвани в електронна форма, включително чрез имейл. Клиентът се съгласява Мултиспейс да използва посочените в неговия Акаунт имейл адрес и телефонен номер, като основни методи за комуникация. Мултиспейс има право да извършва изявления до Клиента и чрез интерфейса на Платформата.

4.10. Клиентът е отговорен за опазването на потребителското име и парола на своя Акаунт, както и всяка друга информация, свързана със сигурността на Акаунта. Клиентът декларира, че предоставените за целите на регистрацията на Акаунта имейл и телефонен номер, са под негов контрол. Мултиспейс не носи отговорност за вреди при евентуален пробив в сигурността на Вашите имейл, телефонен номер, както и на Акаунта Ви в Платформата.

4.11. За собственик на Акаунта се счита Клиентът, за чиято сметка се извършва плащане за направените абонаменти, а не физическото лице, което е регистрирало Акаунта. Всички действия извършени от Акаунта на Клиента, включително приемането на Общите условия и Политиката за поверителност на Мултиспейс, се считат за действия извършени от негово име и за негова сметка. Клиентът носи пълна отговорност за всички действия извършени чрез неговия Акаунт, независимо дали са били разрешени от него.

4.12. На лицето, регистрирало Акаунта, автоматично се създава профил на администратор. Акаунтът може да има само един администратор. Администраторът има пълни права да управлява Акаунта. Мултиспейс може да създаде възможност администраторът да дава отделни права на модератори. Всеки профил на модератор, създаден в Акаунта на Партньора, може да има различни нива на достъп до административния панел на Акаунта и различни права да оперира с него.

4.13. Клиентът е отговорен за действията на администратора и модераторите при използването на неговия Акаунт и Услугата като за собствени действия.

4.14. Административният панел на Акаунта дава възможност на Клиента:

1) да преглежда текущи списъци с всички Служители, на които е била изпратена покана за регистрация, и всички Служители, които са се регистрирали и създали служителски акаунт;

2) да изпраща покани за регистрация на Служители;

3) да извършва групови резервации

4) да добавя, променя и премахва абонаментни планове на Служители;

5) да прекрати служителски акаунт;

6) да преглежда подробна информация за направени резервации, реализирани посещения на Работни пространства, брой оставащи посещения, потреблениеи други;

7) да определя нов администратор и да премахва администратора на Акаунта.

8) Да получава и преглежда фактури за месечното си потребление.

5. СЛУЖИТЕЛИ

5.1. За да може Служител да ползва Услугата, Клиентът трябва да попълни в Платформата определени данни за Служителя, включително имейл, име, длъжност, други идентификационни данни и данни за контакт, както и друга информация, която Мултиспейс може да изисква във връзка с предоставянето на Услугата. След попълването на необходимите данни, на Служителя се изпраща линк за регистрация от Акаунта на Клиента.

5.2. Клиентът потвърждава и се съгласява, че за да може Служител да ползва Услугата, той трябва:

1) да инсталира Мобилното приложение на съвместимо мобилно устройство;

2) да последва линка за създаване на служителски акаунт изпратен от Клиента;

3) да регистрира служителски акаунт за Услугата, като попълни определена информация; и

4) да поддържа активен за срока на предоставяне на Услугата регистрирания служителски акаунт.

5.3. За да регистрира своя служителски акаунт и да получи достъп до Услугата, Служителят трябва да попълни потребителско име, мобилния си телефон и парола. Мултиспейс може да изисква допълнителни идентификационни данни и друга информация за целите на идентификацията на Служителя, свързването на неговия служителски акаунт с Акаунта на Клиента и предоставяне на Услугата.

5.4. След завършване на стъпките за активиране на служителския акаунт, той ще бъде свързан с Акаунта на Клиента и Служителят ще има възможност да резервира и ползва Работни пространства през своя служителски акаунт.

5.5. Клиентът потвърждава и се съгласява, че за целите на свързване на служителския акаунт с Акаунта на Клиента, ще е необходимо Мултиспейс да използва предоставените данни по т. 5.1, като Клиентът се задължава да информира и да получи всички необходими съгласия от Служителя за тази цел. Клиентът се задължава да осигури, че предоставените на Мултиспейс данни по т. 5.1 са точни и пълни. Мултиспейс не носи отговорност пред Клиента, Служител и която и да е друга страна по отношение на неточни или непълни данни по т. 5.1.

5.6. Клиентът се задължава:

1) да уведоми всеки Служител, че чрез свързване на неговия служителски акаунт с Акаунта на Клиента, Клиентът ще има достъп до подробна информация за направените резервации и посещения на Работни пространства от Служителя;

2) да получи необходимото съгласие от всеки Служител Мултиспейс да споделя информацията по т. 1 с Клиента.

5.7. Клиентът може по всяко време да прекрати свързването на неговия Акаунт със служителски акаунт през административния панел на Акаунта.

5.8. Клиентът отговаря за воденето и поддържането на пълен и точен списък на Служителите, на които е дадено право на достъп до Услугата. Мултиспейс има право да преглежда текущия списък със Служители с цел предоставяне и поддръжка на Услугата и гарантиране спазването на тези Общи условия.

5.9. Клиентът декларира, че:

1) има всички права, разрешения и съгласия, необходими за да предостави на Мултиспейс данните по т. 5.1 и всяка друга информация, предоставяна на Мултиспейс съгласно тези Общи условия във връзка с Услугата и Акаунта на Клиента;

2) е получил в съответствие със законовите изисквания необходимото съгласие от Служителите за да предоставя на Мултиспейс техни лични данни във връзка с Услугата.

5.10. Клиентът потвърждава и се съгласява, че достъпът на Служител до Услугата може да бъде спрян или прекратен от Мултиспейс поради нарушения на закона, общите условия и/или Политиката за поверителност на Мултиспейс.

6. РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА

6.1. Мултиспейс няма контрол, не е длъжно да осъществява мониторинг и не гарантира:
1) съществуването, състоянието, безопасността, пригодността или законосъобразното предлагане на Работните пространства;

2) верността на Обявите, коментарите, оценките и рейтингите на Работните пространства;

3) изпълнението на задълженията или поведението на който е да Ползвател и/или трета страна.

6.2. Клиентът лично носи отговорност и трябва да полага дължимата грижа, когато избира и резервира Работно пространство.

6.3. Класирането (подреждането) на Обявите в резултатите от търсенето в Платформата може да варира и зависи от различни фактори, като местоположение на Работното пространство, популярност (брой резервации), предходни търсения на Клиента, наличност, оценки от Посетителите, тип на Работното пространство, допълнителни удобства. Наличността на търсеното Работно пространство е факторът с най-голяма тежест при класирането на Обявите. На следващо място е местоположението на Работното пространство, съответно близостта до местоположението на Ползвателя или търсената от него локация (например, град).

6.4. В случай че резервираното от Вас Работно пространство не може да бъде предоставено на Ваше разположение на определената дата и време, Партньорът е задължен да Ви предостави друго еквивалентно или по-добро Работно пространство на същото местоположение. За избягване на съмнение, Партньорът няма право да иска от Вас допълнително заплащане.

6.5. Клиентът носи отговорност за повреди и други щети причинени от Служители на Работното пространство и намиращото се в него имущество.

7. ТАКСИ И ПЛАЩАНИЯ ЗА РАБОТНИТЕ ПРОСТРАНСТВА

7.1. Дължимите такси за използване на Работни пространства се определят в зависимост от типа на Работното пространство: бюро, отделен офис, заседателна зала, дворно пространство, градина, място в заведение, части от етажи или цели етажи.

7.2. Партньорите могат да предлагат бюра, отделни офиси, заседателни зали, дворни пространства, градини и места в заведения „при наличност“ (предлагат се при наличност с предварителна резервация) и като „запазени“ (запазват се за Посетителя за определен период от време, без да е необходимо да се прави резервация при всяко посещение в рамките на запазения период). За тези Работни пространства, които се предлагат „при наличност“, се заплаща пакетна такса на определен брой посещения, а за „запазените“ се заплаща дневна, седмична или месечна такса според избрания запазен период.

7.3. Пакетните такси на брой посещения и таксите за запазен период се предплащат от Клиента чрез Мултиспейс. Информация за актуалните такси е налична в административния панел („Настройки“) на Вашия Акаунт.

7.4. Предплатените такси не подлежат на възстановяване, включително и когато посещенията включени в пакетната такса не са осъществени, съответно Работното пространство не е използвано през целия запазен период, освен когато Партньорът е отказал направена резервация съгласно т. 8.2 и в други изрично предвидени в Общите условия случаи.

7.5. Периодът и таксата за използване на части от етажи и цели етажи се определят на индивидуална основа, по писмена договорка между страните.

8. ОТМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ

8.1. Условията за отмяна на направена резервация се определят от Партньора, който предлага съответното Работно пространство, включително условията при които отмяната на резервация не се счита за осъществено посещение.

8.2. Партньор може да откаже направена резервация само ако:

1) Работното пространство е станало неизползваемо в периода на резервацията; или

2) удобствата посочени като налични към момента на извършване на резервацията са станали неналични в периода на резервацията, при условие че Клиентът/Посетителят е заявил, че не желае да използва Работното пространство без тези удобства; или

3) отправи писмено уведомление до Клиента/Посетителя в достатъчен срок преди резервацията, така че Клиентът/Посетителят да има възможност своевременно да си осигури друго еквивалентно Работно пространство.

9. ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

9.1. Мултиспейс има право да откаже предоставянето на Услугата на Клиент по обективни причини или поради нарушение на закона, Общите условия или добрите нрави от страна на Клиента.

9.2. Мултиспейс има право да ограничи, спре или прекрати предоставянето на Услугата на Клиент при съмнение за нарушение (включително при получаване на сигнал или жалба от трето лице или искане от компетентен държавен орган) или установено нарушение на закона, Общите условия или добрите нрави от страна на Клиента. В такъв случай Мултиспейс не носи каквато и да било отговорност за вреди по отношение на Клиента.

9.3. Мултиспейс има право, но не и задължение да извършва мониторинг върху Акаунта на всеки Клиент, да блокира достъпа до него и да спре целия Акаунт, ако прецени че е необходимо, като не носи каквато и да било отговорност за евентуални вреди претърпени от Клиента.

9.4. В случай на ограничаване, спиране или прекратяване на Услугата, довело до отмяна или отказ на резервация или невъзможност за осъществяване на посещение в резервирано Работно пространство, Мултиспейс може (но не е задължено) да възстанови изцяло или частично платени такси за използване на Работни пространства.

9.5. В случай на ограничаване на достъпа до Акаунта на Клиента или спиране предоставянето на Услугата по отношение на определени Работни пространства, преди или непосредствено при прилагането на тези мерки Мултиспейс ще изпрати на Клиента по и-мейл описание на мотивите за прилагането им. В случай на цялостно прекратяване предоставянето на Услугата на Клиент, Мултиспейс ще му изпрати по и-мейл описание на мотивите за прекратяването, 30 (тридесет) дни преди прекратяването. 30-дневният срок за уведомяване не се прилага в следните случаи:

1) Мултиспейс има законово или друго правно задължение, по силата на което трябва изцяло да прекрати предоставянето на Услугата на Клиента по начин, който не му позволява да спази този срок за уведомяване; или

2) Мултиспейс упражнява право на прекратяване по силата на задължителни разпоредби на българското право; или

3) Мултиспейс може да докаже, че Клиентът многократно е нарушил Общите условия, поради което Мултиспейс изцяло е прекратил предоставянето на Услугата.

9.6. В описанието на мотивите по т. 9.5 се посочват конкретните факти и обстоятелства (включително описание на сигнали или жалби от трети лица), довели до прилагането на мерките, както и приложимите основания от Общите условия.

9.7. Мултиспейс не е длъжен да изпрати на Клиента описание на мотивите по т. 9.5, когато има законово или друго правно задължение да не предоставя конкретните факти или обстоятелства или да не посочва приложимите основания от Общите условия, или когато може да докаже, че Клиентът многократно е нарушил Общите условия, поради което Мултиспейс изцяло е прекратил предоставянето на Услугата.

9.8. В случай на ограничаване, спиране или прекратяване предоставянето на Услугата, Клиентът има право да подаде възражение до Мултиспейс, в което трябва да опише твърдените факти и обстоятелства, както и да представи доказателства в подкрепа на твърденията си. Когато Мултиспейс приеме възражението за основателно и съответно отмени ограничаването, спирането или прекратяването, предоставянето на Услугата се възстановява в състоянието преди ограничаването, спирането или прекратяването.

9.9. В случай на ограничаване, спиране или прекратяване предоставянето на Услугата, Клиентът няма право да регистрира друг Акаунт или да осъществява достъп и да използва Услугата чрез Акаунт на друг Ползвател.

9.10. В случай на спор относно собствеността на Акаунт, Мултиспейс има право да изисква всякаква информация и документи за определяне или потвърждаване на собствеността на Акаунта, включително но не само удостоверение за актуално състояние на Клиента, извлечение от регистър/регистри, в който/които е вписан Клиентът, документ за самоличност и други. Мултиспейс може да вземе решение по спора относно собствеността на Акаунт на база представените доказателства или да спре достъпа до Акаунта до постигането на съгласие между спорещите страни.

10. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

10.1. При използване на Платформата и Услугата Клиентът се задължава да спазва закона, Общите условия, Политиката за поверителност на Мултиспейс и относимите договори с трети страни. Клиентът е изцяло отговорен за спазването на закона при използването на Платформата и Услугата, включително за действия, бездействия и нарушения извършени от лица, на които Клиентът е предоставил достъп до своя Акаунт или е дал право да ползват Услугата. Мултиспейс не носи каквато и да било отговорност за незаконните действия и бездействия на Клиента при използването на Платформата и Услугата.

10.2. Клиентът носи пълна отговорност за съдържанието в Платформата, качено, събрано, генерирано, съхранявано, публикувано, разпространявано, предавано или изложено от него във връзка с Акаунта и използването на Услугата.

10.3. Клиентът се задължава при използване на Платформата да не нарушава каквито и да било права на трети лица, включително права на интелектуална собственост.

10.4. Клиентът се задължава да не използва Платформата за незаконна или неразрешена дейност, включително, но не само:

1) публикуване, разпространяване или предоставяне по друг начин на каквито и да било материали или друго съдържание, което нарушава закона, Общите условия, добрите нрави или правата на трети лица;

2) копиране, съхраняване, осъществяване на достъп, използване или обработване по друг начин на лични данни или друга информация на Ползвател свързана с Услугата по какъвто и да е начин, който е в противоречие с Общите условия или Политиката за поверителност на Мултиспейс или който по друг начин нарушава правата на Ползвателите, включително защитата на личните данни;

3) използване на Услугата за разпространение на непоискани търговски съобщения (СПАМ);

4) използване на Услугата за търсене или извършване на резервации на Работни пространства предлагани чрез Платформата независимо от Услугата, в ущърб на Мултиспейс;

5) дискриминиране или осъществяване на тормоз спрямо някого въз основа на раса, национален произход, религия, пол, физическо или умствено увреждане, медицинско състояние, семейно положение, възраст или сексуална ориентация, или извършване по друг начин на насилствени, увреждащи или обидни действия;

6) качване в Платформата, разпространение, прехвърляне, зареждане или използване по друг начин на какъвто и да е вирус или друг зловреден софтуер, компютърен файл или програма, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.

10.5. Клиентът е длъжен да не променя, да не се намесва в бързодействието и правилното функциониране и да не предприема каквито и да е други действия които биха затруднили функционирането на Платформата или достъпа на други Ползватели до нея.

10.6. Клиентът е длъжен да не възпроизвежда, дублира, копира, модифицира, адаптира, разпространява, продава, преотдава, преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин Услугата или части от нея, както и да не предоставя достъпа си до Услугата на трети лица, без изрично писмено разрешение от Мултиспейс.

11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. Клиентът изрично декларира, че разбира и е съгласен, че Мултиспейс не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени, имуществени или неимуществени вреди, включително загуби, пропуснати ползи, накърняване на търговската репутация и други, които Клиентът е претърпял при или във връзка с използването или неизползването (независимо от причината за това) на Платформата или след това.

11.2. Мултиспейс не може да гарантира, че Услугата ще бъде 100% активна и няма да има прекъсвания или грешки при функционирането на Платформата. Мултиспейс не носи отговорност в случай на временно преустановяване на работата на Платформата, недостъпност на Услугата, прекъсвания в свързаността, проблеми с техническото оборудване и други подобни обстоятелства, причинени от непреодолима сила, случайно събитие, проблеми в интернет, неправомерни действия от страна на трети лица, включително хакерски атаки и други сходни въздействия, разпореждане на компетентен държавен орган, технически или други обективни причини.

11.3. Мултиспейс не носи отговорност за претърпени вреди от Ползвателите във връзка с използването на Платформата и Услугата, когато Ползвателите са въвели неверни или грешни данни или са ползвали Платформата или Услугата без да спазват тези Общи условия, други относими договорни условия, Политиката за поверителност на Мултиспейс или разпоредбите на закона.

11.4. Мултиспейс не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени от Клиента на трети лица, от трети лица на Клиента или от един Ползвател на друг Ползвател, във връзка с използването на Платформата и Услугата.

11.5. Мултиспейс изисква от Партньорите да спазват определени правила на поведение описани в общите условия за Партньори на Мултиспейс. Независимо от това, Мултиспейс по никакъв начин не осъществява наблюдение, няма контрол, не регулира и не носи отговорност за поведението на Партньорите.

11.6. Клиентът се задължава да освободи от отговорност и да обезщети Мултиспейс при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички вреди и разходи (включително адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с неизпълнение на Общите условия, недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на Клиента, включително когато Клиентът е посочил неверни данни в Акаунта си, нарушил е правата на Служителите или други Ползватели, авторските или други права на интелектуална собственост на други Ползватели или трети лица, правилата за защита на лични данни или други законови или договорни изисквания или разпоредби.

12. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

12.1. Всички материали и цялото друго съдържание на Платформата, включително, но не само всички текстове, статии, графики, изображения, снимки, дизайн, анимации, видео материали, елементи на интерфейса, програмен код, приложения, лога, домейни, марки и бази данни, с изключение на тези, които Партньорите използват за и при създаването на своя Акаунт и своите Обяви, са изключителна собственост на Мултиспейс и използването им под каквато и да било форма без изричното предварително писмено съгласие на Мултиспейс е забранено.

12.2. При качване в Платформата на материали и друго съдържание, което принадлежи на Ползвателите, те запазват своите права на интелектуална собственост върху тях.

12.3. При създаването на Акаунт в Платформата и използването на Услугата Клиентът не придобива каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост на Мултиспейс, освен неизключително, непрехвърлимо и ограничено право на използване при условията на Общите условия за периода на предоставяне на Услугата и доколкото това е необходимо за създаването и управлението на Акаунта в Платформата и използването на Услугата. С прекратяването на този договор или на предоставянето на Услугата всички права на Клиента на използване на обекти на интелектуална собственост на Мултиспейс се прекратяват.

12.4. Клиентът няма право на достъп до програмния код на Платформата, и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се счита за съществено нарушение на Общите условия и изключителните права на Мултиспейс върху Платформата.

12.5. Клиентът няма право да премахва или скрива информация за правата на интелектуална собственост на Мултиспейс в Платформата.

12.6. При съмнение за нарушение или в случай на установено нарушение от Клиента на правата на интелектуална собственост на Мултиспейс, последният има право да спре, съответно да прекрати предоставянето на Услугата на Клиента и ползването на Платформата от Клиента. В този случай Мултиспейс не носи отговорност за претърпени вреди или загуба на информацията на Клиента.

12.7. Клиентът се съгласява, разрешава и дава пълни права на Мултиспейс да съхранява, преглежда и изтрива информация и друго съдържание, качени от Клиента в Платформата, които са в нарушение на приложимите закони, Общите условия или добрите нрави.

12.8. Клиентът декларира, че притежава всички права върху и във връзка с материалите и цялото друго съдържание качено, публикувано, предоставено, използвано и съхранявано в Платформата, необходими за законосъобразното му използване. Клиентът носи пълна отговорност за материалите и друго съдържание качено, публикувано, предоставено, използвано и съхранявано от него в Платформата, включително при претенции за авторски или други права на интелектуална собственост, както и за каквито и да е други права на трети лица върху тях.

12.9. В случай на спор относно права на интелектуална собственост, свързан с каквото и да било съдържание качено, публикувано, предоставено, използвано и съхранявано от Клиента в Платформата, Мултиспейс има право да премахне съдържанието, което е предмет на спора, да спре предоставянето на Услугата и/или достъпа на Клиента до неговия Акаунт, да изисква от Клиента документи и информация за доказване на оспорените права на интелектуална собственост, както и да извършва всякакви други действия с оглед изясняване на фактите и обстоятелствата и решаване на спора. Мултиспейс може да вземе решение по спора относно правата на интелектуална собственост на база представените доказателства или да деактивира Акаунта до постигането на съгласие между спорещите страни.

13. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

13.1. Платформата може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни („Услуги на трети страни“). Услугите на трети страни не са под контрола на Мултиспейс и Мултиспейс не носи отговорност за тях. Всяко използване от Клиента на Услуги на трети страни е изцяло по преценка, на собствен риск и отговорност на Клиента.

13.2. Мултиспейс предоставя достъп до Услуги на трети страни само като улеснение. Самите услуги се предоставят от съответната трета страна. Мултиспейс по никакъв начин не преглежда, одобрява, наблюдава, потвърждава, гарантира и не носи каквато и да било отговорност по отношение на Услугите на трети страни. Отношенията между третите страни и Клиента във връзка с предоставяните от тях услуги се регулират съобразно техните общи условия, политики за поверителност и други приложими документи, като отговорността да се запознае с тези документи е изцяло на Клиента.

13.3. Във връзка с използването на услуги на трети страни е възможно Клиентът да дължи допълнително плащане на доставчиците на тези услуги.

13.4. Мултиспейс има право по всяко време и по собствена преценка да прекрати, преустанови достъпа до или да премахне от Платформата услуги предоставяни от трети страни без да носи отговорност към Клиента или другите Ползватели.

14. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

14.1. Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката за поверителност на Мултиспейс, която можете да достъпите тук: resources.multispace.to

14.2. Предоставените лични данни са обект на защита съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент (EC) 2016/679 (GDPR), като Мултиспейс ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност.

14.3. За нерегистрираните ползватели Мултиспейс събира само следната информация: техния IP-адрес, използваните от тях браузър и операционна система, посетените страници, както и датата и времето на посещението. Мултиспейс използва тази информация, за да анализира как нерегистрираните ползватели използват уеб сайта, така че да го оптимизира за техните изисквания или да изпрати съобщение директно на техния браузър.

14.4. Клиентът потвърждава и се съгласява, че събирането, съхранението и обработването на лични данни във връзка с използването на Услугата се регулира от Политиката за поверителност на Мултиспейс, както и че Мултиспейс може да съхранява информация и получава достъп до информацията, съхранена в Акаунта на Клиента, за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове.

14.5. Клиентът има право да възрази срещу съхраняването и достъпа до информацията по предвидените в Политиката за поверителност начини.

14.6. Клиентът се задължава всички лични данни, получавани от него съгласно тези Общи условия, да бъдат използвани единствено във връзка с използването на Услугата и за никаква друга цел. Клиентът се задължава да не разкрива получаваните лични данни на трети страни, освен ако е необходимо за използването на Услугата.

14.7. Клиентът декларира, че спазва и ще продължи да спазва през цялото време на действие на договора между него и Мултиспейс, всички приложими закони, правила и разпоредби, свързани със защитата на личните данни.

15. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

15.1. Мултиспейс може да изменя Общите условия по всяко време, като ще уведоми за това Клиента по подходящ начин не по-малко от 15 дни преди влизането в сила на измененията. Клиентът има право да прекрати договора с Мултиспейс преди изтичането на срока на уведомлението за предстоящите изменения. С продължаване използването на Услугите след изтичане на срока на уведомлението, Клиентът дава своето съгласие и приема всички изменения в Общите условия.

15.2. Клиентът може писмено или по друг недвусмислен начин да потвърди измененията в Общите условия и преди изтичане на срока на уведомлението по т. 15.1.

15.3. Когато измененията в Общите условия произтичат от необходимостта да бъдат спазени правни или законови задължения на Мултиспейс и спазването на срока по т. 15.1 е невъзможно, срокът на уведомлението може да бъде по-кратък от 15 дни или измененията да влезнат в сила незабавно. Същото е приложимо и когато Мултиспейс трябва извънредно да измени Общите условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на предоставяната Услуга, Клиентите или другите Ползватели от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.

15.4. Мултиспейс няма право да променя Общите условия с обратно действие, освен ако измененията са необходими за да бъдат спазени правни или законови задължения на Мултиспейс или ако измененията са в полза на Ползвателите.

15.5. Редакционни промени в Общите условия, които не водят до промяна на смисъла на Общите условия, влизат в сила незабавно без да се изпраща предварително уведомление до Ползвателите.

15.6. Общите условия на Платформата, включително всички предходни техни версии, са достъпни на адрес: resources.multispace.to

16. ПРЕКРАТЯВАНЕ

16.1. Този договор се прекратява в следните случаи:

1) по взаимно съгласие на страните в писмена форма;

2) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

3) при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на някоя от страните по договора;

4) в останалите случаи предвидени в Общите условия.

16.2. Клиентът може по всяко време да прекрати едностранно договора, да спре използването на Услугата и да закрие своя Акаунт, от административния панел или като изпрати и-мейл на Мултиспейс на следния адрес: hi@multispace.to.

16.3. Прекратяването на договора и закриването на Акаунта, независимо по каква причина, има следните последици за Клиента:

1) Мултиспейс ще престане да предоставя Услугата и Клиентът вече няма да има достъп до своя Акаунт;

2) Ще бъдат прекратени всички служителски акаунти и Служителите вече няма да имат достъп до тях;

3) Всички дължими на Мултиспейс плащания стават незабавно изискуеми;

4) Информацията на Клиента и неговите Служители в Платформата се заличава, освен ако и доколкото запазването й е необходимо с оглед изпълнение на законови или договорни задължения на Мултиспейс. В този случай Мултиспейс не носи отговорност пред Клиента за загуба на информация, нарушаване на търговската му репутация, както и за каквито и да било други вреди.

16.4. Мултиспейс има право по всяко време да прекрати предсрочно договора, като изпрати едномесечно писмено предизвестие (включително по и-мейл) до Клиента.

16.5. Мултиспейс има право, по своя преценка, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Клиентът нарушава Общите условия, приложимите закони или добрите нрави при използване на Услугата. В този случай Мултиспейс не дължи обезщетение за предсрочно прекратяване и не носи отговорност за вреди към Клиента.

16.6. При прекратяване на договора и закриване на Акаунта на Клиента, направените от Клиента и негови Служители резервации за Работни пространства в Платформата се отменят автоматично, с изключение на резервациите за текущия календарен месец. Платените такси за неизползваните посещения или периоди не се възстановяват, но могат да бъдат използвани до края на текущия календарен месец.

17. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

17.1. Всички спорове между Мултиспейс и Клиента ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие чрез преговори.

17.2. Ако страните не постигнат съгласие, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

18. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

18.1. Общите условия се регулират и тълкуват в съответствие с действащото законодателство на Република България и правото на Европейския съюз.

18.2. Недействителността на отделна клауза от Общите условия не засяга валидността на останалите клаузи и на Общите условия като цяло.

18.3. Общите условия обвързват и правоприемниците на Клиентите, които продължават да ползват Платформата.

18.4. Клиентът няма право да преотстъпва или прехвърля свои права и задължения по Общите условия.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.08.2022 г.