Общи условия за партньори на Мултиспейс

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите общи условия („Общите условия“) и Политиката за поверителност на „Мултиспейс България“ ООД регулират отношенията между „Мултиспейс България“ ООД и всяко лице, което използва платформата за предлагане и резервация на работни пространства, която е собственост и се управлява и оперира от „Мултиспейс България“ ООД („Платформата“), за да предлага за резервация или по друг начин да предоставя своите работни пространства, наричан за краткост по-нататък „Партньор“ или „Вие/Вас“, и уреждат условията за използване на Платформата. „Мултиспейс България“ ООД е търговско дружество учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на Република България (ТРРЮЛНЦ) с ЕИК 206616257, наричано за краткост по-нататък „Мултиспейс“.

1.2. Абсолютно условие за ползването на Платформата е безусловното и цялостно приемане на Общите условия и Политиката за поверителност на Мултиспейс. С попълване на формата за активиране на Акаунт, отбелязване на полето за съгласие с Общите условия и Политиката за поверителност и натискане на бутона „Продължи“, Партньорът декларира, че е запознат с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

1.3. Приемането на Общите условия по предвидения в тях начин представлява сключване на обвързващ задължителен договор между Мултиспейс и Партньора по отношение на използването на Платформата. Затова Ви съветваме да се запознаете с тях внимателно.

2. ДАННИ ЗА МУЛТИСПЕЙС

Информация съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за електронната търговия:

1. Наименование на доставчика на услугите: „Мултиспейс България“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1468, ул. Цар Асен № 88, ет. 2, ап. 4

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1468, ул. Цар Асен № 88, ет. 2, ап. 4

4. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. България 58, ет. 2, офис 8; тел.: +359882980253; и-мейл: hi@multispace.to

5. Вписване в ТРРЮЛНЦ: ЕИК 206616257

6. ДДС номер: BG206616257

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

3.1. Мултиспейс предоставя онлайн платформа, която свързва собственици и други доставчици на работни пространства, включително, но не само, бюра, заседателни зали, отделни офиси или части от офиси, части от етажи и цели етажи („Работни пространства“), и физически или юридически лица („Посетител/и“), които искат да резервират и използват Работните пространства за работни цели („Услугата“), като всяко лице, което ползва Услугата, включително Партньорите и Посетителите, се нарича „Ползвател“. Услугата дава възможност на Партньорите да предлагат Работни пространства като създават и публикуват в Платформата обяви за Работни пространства („Обяви“), а на Посетителите – да търсят и да резервират директно от Партньора Работни пространства. Предлагането на Работни пространства от Партньори се извършва чрез уебсайта на Мултиспейс на www.multispace.to („Сайтът“). Достъпът до предлаганите Работни пространства и резервирането им от Посетители се извършват чрез мобилното приложение („Мобилното приложение“).

3.2. Мултиспейс не извършва дейност като наемодател, управител, посредник, брокер на недвижими имоти или друга подобна дейност, а само предоставя начин за осъществяване на директна връзка между Партньорите и Посетителите. В този контекст Мултиспейс не е страна по каквито и да било договорни отношения между Партньорите и Посетителите. Отношенията между Посетителите и Партньорите във връзка с предоставяните от тях услуги се регулират съобразно техните общи условия, политики за поверителност и други приложими документи.

3.3. Мултиспейс няма контрол върху действията и бездействията на Посетителите, Партньорите и други Ползватели на Услугата и не носи каквато и да било отговорност за тях. При възникване на спор между Ползватели, Мултиспейс няма задължение да се намесва, да взима участие, да посредничи, да осъществява медиация или да обезщетява която и да било страна по спора.

4. СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ В ПЛАТФОРМАТА

4.1. Не е необходимо да се регистрирате само за да разглеждате информация в Сайта. Регистрация и създаване на Акаунт в Платформата са необходими за да използвате определени функционалности на Услугата, включително за да създавате и публикувате Обяви на Сайта.

4.2. За да създадете Акаунт в Платформата трябва да отговаряте на следните изисквания:

1) да сте дееспособно физическо лице, т.е. да имате навършени 18 години и да не сте поставени под запрещение, и

2) да сте търговец с регистрация в ТРРЮЛНЦ или Регистър БУЛСТАТ или да действате от името и за сметка на такъв търговец във връзка с ползването на Услугата.

4.3. В случай че във връзка с използването на Услугата действате от името и за сметка на търговец, а не в лично качество, Вие декларирате и гарантирате, че имате правомощията да обвързвате правно този търговец и се задължавате да отговаряте бързо и пълно на искания от Мултиспейс за информация, която Мултиспейс счита за необходима за да установи правомощията Ви да действате от името и за сметка на търговеца. Мултиспейс може да спре или прекрати Вашия достъп, както и достъпа на търговеца, до Услугата (включително, но не само, като премахне Обяви за Работни пространства) или до Акаунта, ако има основание да счита, че нямате правомощия да действате от името на търговеца, за който твърдите че действате във връзка с Услугата.

4.4. С подписването на тези Общи условия Вие декларирате, че отговаряте на условията по т. 4.2 и че не сте потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

4.5. Мултиспейс има право, изцяло по свое усмотрение и без да се обосновава, да откаже да регистрира Акаунт. Ако Мултиспейс одобри Вашето искане за създаване на Акаунт, Вие ще получите линк за активиране на Акаунта на предоставения от Вас и-мейл.

4.6. За да активирате Акаунта трябва да попълните определена информация, като потребителско име и парола, идентификационни данни на Партньора, идентификационни и контактни данни на администратора на Акаунта и други. След като активирате Акаунта можете да създавате и публикувате Обяви за предлаганите Работни пространства, включително информация за местонахождението, работното време, снимки и описание на Работните пространства, описание на работните места и удобствата в Работните пространства, наличност на свободни работни места, срок за отмяна на резервация, правила на Работните пространства и друга информация, която се изисква във връзка с използване на Услугата, както и информация за събития организирани в предлаганото Работно пространство. След активирането на Акаунта всички въведени данни могат да се редактират от административния панел на Акаунта.

4.7. Вие декларирате и гарантирате, че информацията, която предоставяте на Мултиспейс, е вярна и точна. Вие носите отговорност за верността и точността на тази информация и се задължавате своевременно да я актуализирате при всяка промяна в нея. Мултиспейс има право да спре или прекрати Вашия Акаунт и достъп до Услугата, ако предоставената информация се окаже невярна, неточна или неактуална.

4.8. И-мейл адресът и паролата на Акаунта служат за идентификация на Партньора и установяване на авторството на неговите електронни изявления при осъществяване на достъп до неговия Акаунт и използване на Услугата. Страните изрично се договарят, че обикновеният електронен подпис има стойността на саморъчен в отношенията помежду им.

4.9. Страните се съгласяват, че всички изявления помежду им могат да бъдат извършвани в електронна форма, включително чрез имейл. Партньорът се съгласява Мултиспейс да използва посочените в неговия Акаунт имейл адрес и телефонен номер, като основни методи за комуникация. Мултиспейс има право да извършва изявления до Партньора и чрез интерфейса на Платформата.

4.10. Партньорът е отговорен за опазването на потребителското име и парола на своя Акаунт, както и всяка друга информация, свързана със сигурността на Акаунта. Партньорът декларира, че предоставените за целите на регистрацията на Акаунта имейл и телефонен номер, са под негов контрол. Мултиспейс не носи отговорност за вреди при евентуален пробив в сигурността на Вашите имейл, телефонен номер, както и на Акаунта Ви в Платформата.

4.11. За собственик на Акаунта се счита Партньорът, от чието име и за чиято сметка се предлагат Работните пространства, а не физическото лице, което е регистрирало Акаунта. Всички действия извършени от Акаунта на Партньора, включително приемането на Общите условия и Политиката за поверителност на Мултиспейс, се считат за действия извършени от негово име и за негова сметка. Партньорът носи пълна отговорност за всички действия извършени чрез неговия Акаунт, независимо дали са били разрешени от него.

4.12. На лицето, регистрирало Акаунта, автоматично се създава профил на администратор. Акаунтът може да има само един администратор. Администраторът има пълни права да управлява Акаунта. Мултиспейс може да създаде възможност администраторът да дава отделни права на модератори. Всеки профил на модератор, създаден в Акаунта на Партньора, може да има различни нива на достъп до административния панел на Акаунта и различни права да оперира с него.

4.13. Партньорът е отговорен за действията на администратора и модераторите при използването на неговия Акаунт и Услугата като за собствени действия.

5. РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА

5.1. За всяко предлагано чрез Платформата Работно пространство, Партньорът трябва да предостави:

1) пълна и точна информация, включително описание на Работното пространство, местонахождение, удобства, работно време, наличност;

2) информация за изискванията, които се прилагат по отношение на използването на Работното пространство, включително правила за поведение и достъп;

3) всяка друга относима информация, която се изисква от Мултиспейс.

5.2. Описанията и снимките на предлаганите Работни пространства трябва вярно и точно да отразяват качеството и състоянието на Работните пространства.

5.3. Партньорът се задължава да поддържа актуална информацията в Обявите за предлаганите Работни пространства, включително информацията относно наличността им.

5.4. Партньорът носи цялата отговорност за Обявите и всяка друга информация, която публикува в Платформата. Партньорът декларира и гарантира, че всички Обяви и всяка друга информация, която публикува, и всички Работни пространства, които предлага:

1) не нарушават каквито и да било договори, които Партньорът е сключил с трети страни, включително договори за наем;

2) са в съответствие с Общите условия;

3) са в съответствие с всички приложими закони, нормативни и регулаторни изисквания, включително всички изисквания, свързани със здравето и безопасността; и

4) разполагат с всички необходими разрешения, регистрации, сертификати, застраховки и други подобни.

5.5. Мултиспейс не е длъжно да осъществява мониторинг върху Обявите и друга информация публикувана от Партньора, и предлаганите Работни пространства, включително относно тяхното състояние, законосъобразното им предлагане и наличието на права на трети лица. Независимо от това, Мултиспейс има право да премахне от Платформата всяка Обява и друга информация публикувана от Партньора, ако:

1) счита, че е неприемлива по някаква причина; или

2) счита, че е в нарушение на закона, Общите условия или добрите нрави; или

3) е получило сигнал от трета страна, която твърди, че има права свързани с Работното пространство (например от собственика на имота), което изисква Мултиспейс да премахне Обявата или друга информация.

5.6. Партньорът декларира и гарантира, че е собственик на предлаганите Работни пространства или е надлежно упълномощен от техния собственик и има право да ги предлага за резервация и използване чрез Платформата. Партньорът се задължава да премахне Обявата, ако престане да бъде собственик на предлаганото Работно пространство, или поради друга причина отпадне правото му или възможността да предлага Работното пространство за резервация и използване чрез Платформата.

5.7. При извършване на резервация от Посетител чрез Платформата, Партньорът и Посетителят сключват правнообвързващ договор и Партньорът е задължен да предостави резервираното Работно пространство на Посетителя съобразно условията описани в Обявата, включително, но не само като осигури, че Работното пространство е надлежно почистено и готово за използване, както и че всички посочени в Обявата услуги и удобства са налични. В случай че резервираното Работно пространство не е на разположение на Посетителя на определената дата и време, Партньорът трябва да му предостави друго еквивалентно или по-добро Работно пространство в същата сграда срещу същата такса.

5.8. Класирането (подреждането) на Обявите в резултатите от търсенето в Платформата може да варира и зависи от различни фактори, като местоположение на Работното пространство, популярност (брой резервации), предходни търсения на Посетителя, наличност, оценки от Посетителите, тип на Работното пространство, допълнителни удобства.

6. ТАКСИ И ПЛАЩАНИЯ ЗА РАБОТНИТЕ ПРОСТРАНСТВА

6.1. Дължимите такси за използване на Работни пространства се определят в зависимост от типа на Работното пространство: бюро, отделен офис, заседателна зала, части от етажи или цели етажи.

6.2. Партньорите могат да предлагат бюра, отделни офиси, заседателни зали, дворни пространства и градини „при наличност“ (предлагат се при наличност с предварителна резервация) и като „запазени“ (запазват се за Посетителя за определен период от време, без да е необходимо да се прави резервация при всяко посещение в рамките на запазения период). За тези Работни пространства, които се предлагат като „налични“, се заплаща пакетна такса на определен брой посещения, а за „запазените“ се заплаща дневна, седмична или месечна такса според избрания от Посетителя запазен период.

6.3. Пакетните такси на брой посещения и таксите за запазен период (дистрибутиран офис) се предплащат чрез Мултиспейс. Партньорите нямат право да искат плащания за използване на Работно пространство директно от Посетителите. Партньорите обаче могат да искат заплащане от Посетителите за допълнителни услуги, като принтиране, кетъринг и други подобни.

6.4. Предплатените такси не подлежат на възстановяване, включително и когато посещенията включени в пакетната такса не са осъществени, съответно Работното пространство не е използвано през целия запазен период, освен когато Партньорът е отказал направена резервация съгласно т. 7.2 и в други изрично предвидени в Общите условия случаи.

6.5. Мултиспейс ще извършва плащания към Партньорите на месечна основа съобразно броя осъществени посещения и заплатени такси за запазени периоди през съответния календарен месец. Плащанията ще бъдат извършвани чрез банков превод по посочена от Партньора банкова сметка, в срок до 15 дни от края на съответния календарен месец. Всички банкови такси, начислявани от банката на Партньора, са за негова сметка.

6.6. Периодът и таксата за използване на части от етажи и цели етажи се определят на индивидуална основа, по писмена договорка между страните.

7. ОТМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ

7.1. Условията за отмяна на направена резервация от Посетител се определят от Партньора, който предлага съответното Работно пространство, включително условията при които отмяната на резервация не се счита за осъществено посещение.

7.2. Партньор може да откаже направена резервация само ако:

1) Работното пространство е станало неизползваемо в периода на резервацията; или

2) удобствата посочени като налични към момента на извършване на резервацията са станали неналични в периода на резервацията, при условие че Посетителят е заявил, че не желае да използва Работното пространство без тези удобства; или

3) отправи писмено уведомление до Посетителя в достатъчен срок преди резервацията, така че Посетителят да има възможност своевременно да си осигури друго еквивалентно Работно пространство.

7.3. Когато Партньор откаже направена резервация и вследствие на този отказ в съответствие с Общите условия трябва да бъде възстановена платена такса за използване на Работно пространство изцяло или отчасти, Партньорът се задължава, ако вече е получил плащане от Мултиспейс за тази резервация, да възстанови на Мултиспейс платената сума.

8. РЕЙТИНГИ И КОМЕНТАРИ

8.1. В срок до 14 дни след осъществено посещение, Посетителите могат да публикуват коментар и дадат оценка на посетеното Работно пространство или събитие. Коментарите и оценките трябва да бъдат обективни и точни и не могат да съдържат обидни или нецензурни думи и квалификации. Мултиспейс има право да премахва коментари, които съдържат обидни или нецензурни думи или по друг начин противоречат на закона, Общите условия или добрите нрави.

8.2. За избягване на съмнение, само Посетители, които са осъществили посещение на определено Работно пространство или събитие, могат да публикуват коментари и да дават оценки на това Работно пространство или събитие.

8.3. Коментарите и оценките отразяват мнението на Посетителя, който ги и е направил, и по никакъв начин не ангажират Мултиспейс и не отразяват мнението на Мултиспейс. Мултиспейс няма задължение да проверява верността и точността на дадените оценки и коментари и не носи каквато и да било отговорност за тях.

9. ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

9.1. Мултиспейс има право да откаже предоставянето на Услугата на Партньор по обективни причини или поради нарушение на закона, Общите условия или добрите нрави от страна на Партньора.

9.2. Мултиспейс има право да ограничи, спре или прекрати предоставянето на Услугата на Партньор при съмнение за нарушение (включително при получаване на сигнал или жалба от трето лице или искане от компетентен държавен орган) или установено нарушение на закона, Общите условия или добрите нрави от страна на Партньора. В такъв случай Мултиспейс не носи каквато и да било отговорност за вреди по отношение на Партньора.

9.3. Мултиспейс има право, но не и задължение да извършва мониторинг върху Акаунта, Обявите и друга информация публикувана от всеки един Партньор, да блокира достъпа до тях и да премахва всички установени незаконни материали, снимки, текстове и друго съдържание, както и да спре целия Акаунт, ако прецени че е необходимо, като не носи каквато и да било отговорност за евентуални вреди претърпени от Партньора.

9.4. В случай на ограничаване, спиране или прекратяване на Услугата, довело до отмяна или отказ на резервации, Мултиспейс може да възстанови изцяло или частично на Ползвателите платени такси за използване на Работни пространства.

9.5. В случай на ограничаване или спиране предоставянето на Услугата по отношение на определени Работни пространства на Партньора, преди или непосредствено при прилагането на тези мерки Мултиспейс ще изпрати на Партньора по и-мейл описание на мотивите за прилагането им. В случай на цялостно прекратяване предоставянето на Услугата на Партньор, Мултиспейс ще му изпрати по и-мейл описание на мотивите за прекратяването, 30 (тридесет) дни преди прекратяването. 30-дневният срок за уведомяване не се прилага в следните случаи:

1) Мултиспейс има законово или друго правно задължение, по силата на което трябва изцяло да прекрати предоставянето на Услугата на Партньора по начин, който не му позволява да спази този срок за уведомяване; или

2) Мултиспейс упражнява право на прекратяване по силата на задължителни разпоредби на българското право; или

3) Мултиспейс може да докаже, че Партньорът многократно е нарушил Общите условия, поради което Мултиспейс изцяло е прекратил предоставянето на Услугата.

9.6. В описанието на мотивите по т. 9.5 се посочват конкретните факти и обстоятелства (включително описание на сигнали или жалби от трети лица), довели до прилагането на мерките, както и приложимите основания от Общите условия.

9.7. Мултиспейс не е длъжен да изпрати на Партньора описание на мотивите по т. 9.5, когато има законово или друго правно задължение да не предоставя конкретните факти или обстоятелства или да не посочва приложимите основания от Общите условия, или когато може да докаже, че Партньорът многократно е нарушил Общите условия, поради което Мултиспейс изцяло е прекратил предоставянето на Услугата.

9.8. В случай на ограничаване, спиране или прекратяване предоставянето на Услугата, Партньорът има право да подаде възражение до Мултиспейс, в което трябва да опише твърдените факти и обстоятелства, както и да представи доказателства в подкрепа на твърденията си. Когато Мултиспейс приеме възражението за основателно и съответно отмени ограничаването, спирането или прекратяването, предоставянето на Услугата се възстановява в състоянието преди ограничаването, спирането или прекратяването.

9.9. В случай на ограничаване, спиране или прекратяване предоставянето на Услугата, Партньорът няма право да регистрира друг Акаунт или да осъществява достъп и да използва Услугата чрез Акаунт на друг Ползвател.

9.10. В случай на спор относно собствеността на Акаунт, Мултиспейс има право да изисква всякаква информация и документи за определяне или потвърждаване на собствеността на Акаунта, включително но не само удостоверение за актуално състояние на Партньора, извлечение от регистър/регистри, в които е вписан Партньорът, документ за самоличност и други. Мултиспейс може да вземе решение по спора относно собствеността на Акаунт на база представените доказателства или да спре достъпа до Акаунта до постигането на съгласие между спорещите страни.

10. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

10.1. При използване на Платформата и Услугата Партньорът се задължава да спазва закона, Общите условия, Политиката за поверителност на Мултиспейс и относимите договори с трети страни. Партньорът е изцяло отговорен за спазването на закона при използването на Платформата и Услугата, включително за действия, бездействия и нарушения извършени от лица, на които Партньорът е предоставил достъп до своя Акаунт. Мултиспейс не носи каквато и да било отговорност за незаконните действия и бездействия на Партньора при използването на Платформата и Услугата.

10.2. Партньорът носи пълна отговорност за цялото съдържание на Акаунта и Обявите, включително за всички материали, снимки, текстове и всяко друго съдържание, качено, събрано, генерирано, съхранявано, публикувано, разпространявано, предавано или изложено от него във връзка с Акаунта и използването на Услугата.

10.3. Партньорът се задължава при използване на Платформата да не нарушава каквито и да било права на трети лица, включително права на интелектуална собственост.

10.4. Партньорът се задължава да не използва Платформата за незаконна или неразрешена дейност, включително, но не само:

1) публикуване, разпространяване или предоставяне по друг начин на каквито и да било материали или друго съдържание, което нарушава закона, Общите условия, добрите нрави или правата на трети лица;

2) копиране, съхраняване, осъществяване на достъп, използване или обработване по друг начин на лични данни или друга информация на Потребител свързана с Услугата по какъвто и да е начин, който е в противоречие с Общите условия или Политиката за поверителност на Мултиспейс или който по друг начин нарушава правата на Потребителите, включително защитата на личните данни;

3) използване на Услугата за разпространение на непоискани търговски съобщения (СПАМ);

4) предлагане чрез Платформата на Работно пространство, което не е собственост на Партньора и/или което Партньорът няма право да предлага за резервация и използване чрез Платформата;

5) използване на Услугата за търсене, извършване или приемане на резервации на Работни пространства независимо от Услугата в ущърб на Мултиспейс;

6) дискриминиране или осъществяване на тормоз спрямо някого въз основа на раса, национален произход, религия, пол, полова идентичност, физическо или умствено увреждане, медицинско състояние, семейно положение, възраст или сексуална ориентация, или извършване по друг начин на насилствени, увреждащи или обидни действия;

7) качване в Платформата, разпространение, прехвърляне, зареждане или използване по друг начин на какъвто и да е вирус или друг зловреден софтуер, компютърен файл или програма, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.

10.5. Партньорът е длъжен да не променя, да не се намесва в бързодействието и правилното функциониране и да не предприема каквито и да е други действия които биха затруднили функционирането на Платформата или достъпа на други Партньори до нея.

10.6. Партньорът е длъжен да не възпроизвежда, дублира, копира, модифицира, адаптира, разпространява, продава, преотдава, преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин Услугата или части от нея, както и да не предоставя достъпа си до Услугата на трети лица, без изрично писмено разрешение от Мултиспейс.

11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. Партньорът изрично декларира, че разбира и е съгласен, че Мултиспейс не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени, имуществени или неимуществени вреди, включително загуби, пропуснати ползи, накърняване на търговската репутация и други, които Партньорът е претърпял при или във връзка с използването или неизползването (независимо от причината за това) на Платформата или след това.

11.2. Мултиспейс не може да гарантира, че Услугата ще бъде 100% активна и няма да има прекъсвания или грешки при функционирането на Платформата. Мултиспейс не носи отговорност в случай на временно преустановяване на работата на Платформата, недостъпност на Услугата, прекъсвания в свързаността, проблеми с техническото оборудване и други подобни обстоятелства, причинени от непреодолима сила, случайно събитие, проблеми в интернет, неправомерни действия от страна на трети лица, включително хакерски атаки и други сходни въздействия, разпореждане на компетентен държавен орган, технически или други обективни причини.

11.3. Мултиспейс не носи отговорност за претърпени вреди от Ползвателите във връзка с използването на Платформата и Услугата, когато Ползвателите са въвели неверни или грешни данни или са ползвали Платформата или Услугата без да спазват тези Общи условия или общите условия на съответния Партньор, други относими договорни условия, Политиката за поверителност на Мултиспейс или разпоредбите на закона.

11.4. Партньорът е длъжен сам да осигури всички необходими разрешения, регистрации, сертификати, застраховки и други изисквания за законосъобразното предлагане и резервиране на Работни пространства чрез Платформата, както и използването им от Посетители.

11.5. Мултиспейс не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени от Партньора на трети лица, от трети лица на Партньора или от един Ползвател на друг Ползвател, във връзка с използването на Платформата и Услугата.

11.6. Мултиспейс изисква от Посетителите да спазват определени правила на поведение описани в общите условия за Посетители на Мултиспейс. Независимо от това, Мултиспейс по никакъв начин не осъществява наблюдение, няма контрол, не регулира и не носи отговорност за поведението на Посетителите.

11.7. Мултиспейс няма задължение да проверява, не одобрява и не носи отговорност за данните, снимките, материалите и всяко друго съдържание качено, съхранявано, публикувано или разпространявано по друг начин от Партньора в Платформата.

11.8. Партньорът се задължава да освободи от отговорност и да обезщети Мултиспейс при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички вреди и разходи (включително адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с неизпълнение на Общите условия, недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на Партньора, включително когато Партньорът е посочил неверни данни в Акаунта или Обявите си, извършвал е незаконосъобразно или неразрешено предлагане или резервация на Работни пространства, нарушил е правата на Посетителите или други Ползватели, авторските или други права на интелектуална собственост на други Ползватели или трети лица, правата на потребители, правилата за защита на лични данни, правилата на конкуренцията и други законови или договорни изисквания или разпоредби.

12. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

12.1. Всички материали и цялото друго съдържание на Платформата, включително, но не само всички текстове, статии, графики, изображения, снимки, дизайн, анимации, видео материали, елементи на интерфейса, програмен код, приложения, лога, домейни, марки и бази данни, с изключение на тези, които Партньорът използва за и при създаването на своя Акаунт и своите Обяви, са изключителна собственост на Мултиспейс и използването им под каквато и да било форма без изричното предварително писмено съгласие на Мултиспейс е забранено.

12.2. За избягване на каквото и да е съмнение, Мултиспейс не претендира права на интелектуална собственост върху данните, материалите и друго съдържание, които Партньорът използва за и при създаването на своя Акаунт и своите Обяви. При качване в Платформата на материали и друго съдържание, което принадлежи на Партньора, той запазва своите права на интелектуална собственост върху тях.

12.3. При създаването на Акаунт в Платформата и използването на Услугата Партньорът не придобива каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост на Мултиспейс, освен неизключително, непрехвърлимо и ограничено право на използване при условията на Общите условия за периода на предоставяне на Услугата и доколкото това е необходимо за създаването и управлението на Акаунта и Обявите на Партньора в Платформата и използването на Услугата. С прекратяването на този договор или на предоставянето на Услугата всички права на Партньора на използване на обекти на интелектуална собственост на Мултиспейс се прекратяват.

12.4. Партньорът няма право на достъп до програмния код на Платформата, и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Партньора за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се счита за съществено нарушение на Общите условия и изключителните права на Мултиспейс върху Платформата.

12.5. Партньорът няма право да премахва или скрива информация за правата на интелектуална собственост на Мултиспейс в създадените чрез Платформата Обяви и друга публикувана информация.

12.6. При съмнение за нарушение или в случай на установено нарушение от Партньора на правата на интелектуална собственост на Мултиспейс, последният има право да спре, съответно да прекрати предоставянето на Услугата на Партньора и ползването на Платформата от Партньора. В този случай Мултиспейс не носи отговорност за претърпени вреди или загуба на информацията на Партньора.

12.7. Партньорът се съгласява, разрешава и дава пълни права на Мултиспейс да съхранява, преглежда и изтрива материали и друго съдържание, качени от Партньора в Платформата, които са в нарушение на приложимите закони, Общите условия или добрите нрави.

12.8. Партньорът декларира, че притежава всички права върху и във връзка с материалите и цялото друго съдържание качено, публикувано, предоставено, използвано и съхранявано в Платформата, необходими за законосъобразното му използване. Партньорът носи пълна отговорност за материалите и друго съдържание качено, публикувано, предоставено, използвано и съхранявано от него в Платформата, включително при претенции за авторски или други права на интелектуална собственост, както и за каквито и да е други права на трети лица върху тях.

12.9. В случай на спор относно права на интелектуална собственост, свързан с каквото и да било съдържание качено, публикувано, предоставено, използвано и съхранявано от Партньора в Платформата, Мултиспейс има право да премахне съдържанието, което е предмет на спора, да спре предоставянето на Услугата и/или достъпа на Партньора до неговия Акаунт, да изисква от Партньора документи и информация за доказване на оспорените права на интелектуална собственост, както и да извършва всякакви други действия с оглед изясняване на фактите и обстоятелствата и решаване на спора. Мултиспейс може да вземе решение по спора относно правата на интелектуална собственост на база представените доказателства или да деактивира Акаунта до постигането на съгласие между спорещите страни.

13. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

13.1. Платформата може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни („Услуги на трети страни“). Услугите на трети страни не са под контрола на Мултиспейс и Мултиспейс не носи отговорност за тях. Всяко използване от Партньора на Услуги на трети страни е изцяло по преценка, на собствен риск и отговорност на Партньора.

13.2. Мултиспейс предоставя достъп до Услуги на трети страни само като улеснение. Самите услуги се предоставят от съответната трета страна. Мултиспейс по никакъв начин не преглежда, одобрява, наблюдава, потвърждава, гарантира и не носи каквато и да било отговорност по отношение на Услугите на трети страни. Отношенията между третите страни и Партньора във връзка с предоставяните от тях услуги се регулират съобразно техните общи условия, политики за поверителност и други приложими документи, като отговорността да се запознае с тези документи е изцяло на Партньора.

13.3. Във връзка с използването на услуги на трети страни е възможно Партньорът да дължи допълнително плащане на доставчиците на тези услуги.

13.4. Мултиспейс има право по всяко време и по собствена преценка да прекрати, преустанови достъпа до или да премахне от Платформата услуги предоставяни от трети страни без да носи отговорност към Партньора или другите Ползватели.

14. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

14.1. Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката за поверителност на Мултиспейс, която можете да достъпите тук: https://resources.multispace.to

14.2. Предоставените лични данни са обект на защита съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент (EC) 2016/679 (GDPR) като Мултиспейс ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност.

14.3. За нерегистрираните ползватели Мултиспейс събира само следната информация: техния IP-адрес, използваните от тях браузър и операционна система, посетените страници, както и датата и времето на посещението. Мултиспейс използва тази информация, за да анализира как нерегистрираните потребители използват уеб сайта, така че да го оптимизира за техните изисквания или да изпрати съобщение директно на техния браузър.

14.4. Партньорът потвърждава и се съгласява, че събирането, съхранението и обработването на лични данни във връзка с използването на Услугата се регулира от Политиката за поверителност на Мултиспейс, както и че Мултиспейс може да съхранява информация и получава достъп до информацията, съхранена в Акаунта на Партньора, за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове.

14.5. Партньорът има право да възрази срещу съхраняването и достъпа до информацията по предвидените в Политиката за поверителност начини.

15. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

15.1. Мултиспейс може да изменя Общите условия по всяко време, като ще уведоми за това Партньора по подходящ начин не по-малко от 15 дни преди влизането в сила на измененията. Партньорът има право да прекрати договора с Мултиспейс преди изтичането на срока на уведомлението за предстоящите изменения. С продължаване използването на Услугите след изтичане на срока на уведомлението, Партньорът дава своето съгласие и приема всички изменения в Общите условия.

15.2. Партньорът може писмено или по друг недвусмислен начин да потвърди измененията в Общите условия и преди изтичане на срока на уведомлението по т. 15.1.

15.3. Когато измененията в Общите условия произтичат от необходимостта да бъдат спазени правни или законови задължения на Мултиспейс и спазването на срока по т. 15.1 е невъзможно, срокът на уведомлението може да бъде по-кратък от 15 дни или измененията да влезнат в сила незабавно. Същото е приложимо и когато Мултиспейс трябва извънредно да измени Общите условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на предоставяната Услуга, Партньорите или другите Ползватели от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.

15.4. Мултиспейс няма право да променя Общите условия с обратно действие, освен ако измененията са необходими за да бъдат спазени правни или законови задължения на Мултиспейс или ако измененията са в полза на Ползвателите.

15.5. Редакционни промени в Общите условия, които не водят до промяна на смисъла на Общите условия, влизат в сила незабавно без да се изпраща предварително уведомление до Ползвателите.

15.6. Общите условия на Платформата, включително всички предходни техни версии, са достъпни на адрес: https://resources.multispace.to.

16. ПРЕКРАТЯВАНЕ

16.1. Този договор се прекратява в следните случаи:

1) по взаимно съгласие на страните в писмена форма;

2) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

3) при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на някоя от страните по договора;

4) в останалите случаи предвидени в Общите условия.

16.2. Партньорът може по всяко време да прекрати едностранно договора, да спре използването на Услугата и предлагането на Работни пространства чрез Платформата и да закрие своя Акаунт, от административния панел или като изпрати и-мейл на Мултиспейс на следния адрес: hi@multispace.to В тези случаи прекратяването има действие след изтичането на 30 дни от датата на искането за закриване.

16.3. Прекратяването на договора и закриването на Акаунта, независимо по каква причина, има следните последици за Партньора:

1) Мултиспейс ще престане да предоставя Услугата и Партньорът вече няма да има достъп до своя Акаунт;

2) Всички дължими на Мултиспейс комисиони и други плащания стават незабавно изискуеми;

3) Информацията на Партньора в Платформата се заличава, освен ако и доколкото запазването й е необходимо с оглед изпълнение на законови или договорни задължения на Мултиспейс. В този случай Мултиспейс не носи отговорност пред Партньора за загуба на информация, нарушаване на търговската му репутация, както и за каквито и да било други вреди.

16.4. Мултиспейс има право по всяко време да прекрати предсрочно договора, като изпрати едномесечно писмено предизвестие (включително по и-мейл) до Партньора.

16.5. Мултиспейс има право, по своя преценка, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Партньорът нарушава Общите условия, приложимите закони или добрите нрави при използване на Услугата. В този случай Мултиспейс не дължи обезщетение за предсрочно прекратяване и не носи отговорност за вреди към Партньора.

16.6. При прекратяване на договора и закриване на Акаунта на Партньора, направените резервации за предлаганите от него Работни пространства се отменят автоматично, като платените такси за неизползваните посещения или периоди се възстановяват.

17. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

17.1. Всички спорове между Мултиспейс и Партньора ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие чрез преговори.

17.2. Ако страните не постигнат съгласие, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

18. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

18.1. Общите условия се регулират и тълкуват в съответствие с действащото законодателство на Република България и правото на Европейския съюз.

18.2. Недействителността на отделна клауза от Общите условия не засяга валидността на останалите клаузи и на Общите условия като цяло.

18.3. Общите условия обвързват и правоприемниците на Партньорите, които продължават да ползват Платформата.

18.4. Партньорът няма право да преотстъпва или прехвърля свои права и задължения по Общите условия.

Настоящите Общи условия са в сила от 01/04/2022 г.